สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ดู:295)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม (ดู:206)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสภาเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสามพราน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู:22)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสามพราน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ดู:29)(วันที่:24/07/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล (ดู:94)(วันที่:23/07/2557)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation